KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.069,44
Vrednost IJ EUR 9,10
Neto imovina RSD 18.593.964,29
Neto imovina EUR 158.138,70
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.411,83
Neto imovina 2.453.648.193,18
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 947,86
Neto imovina 46.789.082,86
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank INFOND

Investiciona politika

Imovina investicionog fonda se ulaže u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenih Zakonom o investicionim fondovima i podzakonskim aktima kao i u skladu sa Prospektom fonda.

U skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima, balansirani fond minimum 85% imovine ulagaće u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti u koje mogu ulagati Fond rasta vrednosti imovine  i Fond prihoda.

Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% niti veće od 65% vrednosti imovine Fonda.

U uslovima poremećaja na finansijskom tržištu, najmanje 70% imovine balansiranog fonda  mora biti uloženo u vlasničke i dužničke  hartije od vrednosti , s' tim da ulaganje u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni veće od 75% vrednosti imovine fonda.

Investiciona politika sprovodi se primenom osnovnih načela investiranja u hartije od vrednosti a to su:
  •  Načelo sigurnosti
  •  Načelo diversifikacije
  •  Načelo likvidnosti
Primenom Investicione politike omogućava se optimalna alokacija novčanih sredstava po vrstama i količini hartija od vrednosti u cilju postizanja visokih stopa prinosa uz preuzimanje umerenih rizika.


©2014 Kombank INvest Beograd Powered by