KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.068,40
Vrednost IJ EUR 9,09
Neto imovina RSD 18.767.446,98
Neto imovina EUR 159.610,89
Na dan 7.8.2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.407,90
Neto imovina 2.613.850.549,51
Na dan 7.8.2020. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 947,89
Neto imovina 53.630.323,51
Na dan 7.8.2020. arhiva
KomBank INFOND

Investiciona politika

Imovina investicionog fonda se ulaže u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenih Zakonom o investicionim fondovima i podzakonskim aktima kao i u skladu sa Prospektom fonda.

U skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima, balansirani fond minimum 85% imovine ulagaće u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti u koje mogu ulagati Fond rasta vrednosti imovine  i Fond prihoda.

Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% niti veće od 65% vrednosti imovine Fonda.

U uslovima poremećaja na finansijskom tržištu, najmanje 70% imovine balansiranog fonda  mora biti uloženo u vlasničke i dužničke  hartije od vrednosti , s' tim da ulaganje u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni veće od 75% vrednosti imovine fonda.

Investiciona politika sprovodi se primenom osnovnih načela investiranja u hartije od vrednosti a to su:
  •  Načelo sigurnosti
  •  Načelo diversifikacije
  •  Načelo likvidnosti
Primenom Investicione politike omogućava se optimalna alokacija novčanih sredstava po vrstama i količini hartija od vrednosti u cilju postizanja visokih stopa prinosa uz preuzimanje umerenih rizika.


©2014 Kombank INvest Beograd Powered by