KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.069,44
Vrednost IJ EUR 9,10
Neto imovina RSD 18.593.964,29
Neto imovina EUR 158.138,70
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.411,83
Neto imovina 2.453.648.193,18
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 947,86
Neto imovina 46.789.082,86
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND

Investiciona politika

Investicionom politikom definiše se struktura, način i ograničenja ulaganja sredstava otvorenog investicionog fonda KomBank NOVČANOG FONDA u cilju postizanja zadovoljavajuće profitabilnosti i sigurnosti plasmana.

Investiciona politika temelji se na poštovanju i primeni osnovnih načela investiranja a to su:
 • Načelo sigurnosti - Sigurnost plasmana obezbeđuje se konzervativnim ulaganjem u novčane depozite domaćih i inostranih poslovnih banaka kupovinom dužničkih hartija od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija ili Narodna banka Srbije.
 • Načelo likvidnosti – Likvidnost sredstva investicionog fonda „KomBank CASH FOND“ obezbeđuje se investiranjem najvećeg dela novčanih sredstava u kratkoročne novčane depozite poslovnih banaka kao i držanjem određenog iznosa novčanih sredstava na tekućem računu Fonda.
 • Načelo profitabilnosti – Investiranjem novčanih sredstava u depozite poslovnih banaka i kupovinom dužničkih hartija od vrednosti ostvariće se stabilni prinosi koji će kontinuirano pratiti kretanje BEONIA (Belgrade over-night interest rate) kamatne stope kao glavnog benchmark-a za ovaj Fond.
 • Načelo diversifikacije – Diverzifikacija plasmana obezbeđuje se investiranjem sredstava  po različitim valutama i različitim rokovima dospeća u depozite poslovnih banaka  i ulaganjem u dužničke hartije od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija ili Narodna banka Srbije sa različitim rokovima dospeća
U skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenim Zakonom o investicionim fondovima  i podzakonskim aktima, otvoreni investicioni fond „KomBank NOVČANI FOND“  minimum 75% imovine ulagaće u:

 • kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje:
  • Narodna banka Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija i nadležnost Narodne banke Srbije;
  • Republika, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
  • Pravna lica sa sedištem u Republici, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici.
 • novčane depozite:
  • U bankama sa sedištem u Republici osnovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka i drugih finansijskih organizacija;
  • U bankama u državama članicama EU, odnosno OECD-a.©2014 Kombank INvest Beograd Powered by