KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.069,44
Vrednost IJ EUR 9,10
Neto imovina RSD 18.593.964,29
Neto imovina EUR 158.138,70
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.411,83
Neto imovina 2.453.648.193,18
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 947,86
Neto imovina 46.789.082,86
Na dan 10/20/2020. arhiva
KomBank DEVIZNI FOND

Investiciona politika

a)    INVESTICIONI CILJ

Osnovni cilj otvorenog investicionog fonda KomBank DEVIZNI FOND-a je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, omogući ostvarivanje stabilnog prinosa za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.
Imovina fonda će se, u skladu sa zakonskim ograničenjima, u najvećoj meri ulagati u kratkoročne hartije od vrednosti, kratkoročne novčane depozite banaka i druge instrumente tržišta novca denominirane u EUR.

Cilj Fonda je da zaštiti ulaganje dinarskih sredstava od oscilacija deviznog kursa uz ostvarenje prinosa većeg od prinosa koji se ostvaruju ulaganjem u oročene devizne  depozite sa kraćim rokom dospeća (manjim od tri meseca) kod renomiranih poslovnih banaka u Srbiji.

b)    INVESTICIONA POLITIKA

Investiciona politika temelji se na poštovanju i primeni osnovnih načela investiranja a to su:

  • Načelo sigurnosti - Sigurnost plasmana obezbeđuje se konzervativnim ulaganjem u novčane depozite domaćih i inostranih poslovnih banaka, kupovinom dužničkih hartija od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija, Narodna banka Srbije, neka od susednih država  ili država članica OECD.
  • Načelo likvidnosti – Likvidnost sredstva investicionog fonda „KomBank EVRO FOND“ obezbeđuje se investiranjem najvećeg dela novčanih sredstava u kratkoročne novčane depozite poslovnih banaka kao i držanjem određenog iznosa novčanih sredstava na tekućem računu Fonda.
  • Načelo profitabilnosti – Investiranjem novčanih sredstava u depozite poslovnih banaka i kupovinom dužničkih hartija od vrednosti ostvariće se stabilni prinosi, koji će ulagačima pružiti veći prinos u odnosu na alternativne oblike ulaganja (kamata na avista  račune, kratkoročna štednja u EUR)
  • Načelo diversifikacije – Diverzifikacija plasmana obezbeđuje se investiranjem sredstava  po različitim valutama i različitim rokovima dospeća u depozite poslovnih banaka,  i ulaganjem u dužničke hartije od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, neka od susednih država iz ili država članica OECD sa različitim rokovima dospeća.©2014 Kombank INvest Beograd Powered by