KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.068,40
Vrednost IJ EUR 9,09
Neto imovina RSD 18.767.446,98
Neto imovina EUR 159.610,89
Na dan 7.8.2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.407,90
Neto imovina 2.613.850.549,51
Na dan 7.8.2020. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 947,89
Neto imovina 53.630.323,51
Na dan 7.8.2020. arhiva
KomBank DEVIZNI FOND

Investiciona politika

a)    INVESTICIONI CILJ

Osnovni cilj otvorenog investicionog fonda KomBank DEVIZNI FOND-a je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, omogući ostvarivanje stabilnog prinosa za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.
Imovina fonda će se, u skladu sa zakonskim ograničenjima, u najvećoj meri ulagati u kratkoročne hartije od vrednosti, kratkoročne novčane depozite banaka i druge instrumente tržišta novca denominirane u EUR.

Cilj Fonda je da zaštiti ulaganje dinarskih sredstava od oscilacija deviznog kursa uz ostvarenje prinosa većeg od prinosa koji se ostvaruju ulaganjem u oročene devizne  depozite sa kraćim rokom dospeća (manjim od tri meseca) kod renomiranih poslovnih banaka u Srbiji.

b)    INVESTICIONA POLITIKA

Investiciona politika temelji se na poštovanju i primeni osnovnih načela investiranja a to su:

  • Načelo sigurnosti - Sigurnost plasmana obezbeđuje se konzervativnim ulaganjem u novčane depozite domaćih i inostranih poslovnih banaka, kupovinom dužničkih hartija od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija, Narodna banka Srbije, neka od susednih država  ili država članica OECD.
  • Načelo likvidnosti – Likvidnost sredstva investicionog fonda „KomBank EVRO FOND“ obezbeđuje se investiranjem najvećeg dela novčanih sredstava u kratkoročne novčane depozite poslovnih banaka kao i držanjem određenog iznosa novčanih sredstava na tekućem računu Fonda.
  • Načelo profitabilnosti – Investiranjem novčanih sredstava u depozite poslovnih banaka i kupovinom dužničkih hartija od vrednosti ostvariće se stabilni prinosi, koji će ulagačima pružiti veći prinos u odnosu na alternativne oblike ulaganja (kamata na avista  račune, kratkoročna štednja u EUR)
  • Načelo diversifikacije – Diverzifikacija plasmana obezbeđuje se investiranjem sredstava  po različitim valutama i različitim rokovima dospeća u depozite poslovnih banaka,  i ulaganjem u dužničke hartije od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, neka od susednih država iz ili država članica OECD sa različitim rokovima dospeća.©2014 Kombank INvest Beograd Powered by