O nama

O nama

Rizičnost društva za upravljanje

preskoči

Lična karta

preskoči

Lična karta društva
Društvo za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST a.d Beograd je privredno društvo upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre dana 05.02.2008. godine pod brojem BD 5078/2008. Matični broj Društva je 20379758 a PIB 105428701. Društvo je dana 30.01.2008. godine dobilo neophodnu saglasnost i dozvolu za rad br. 5/0-33-8429/06-7 od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Društvo je osnovano kao nejavno akcionarsko društvo koje u skladu sa Zakonom obavlja sledeće poslove:

•     organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom (UCITS),

Društvo može organizovati i upravljati sa više otvorenih investicionih fondova.
Osnivač i 100% vlasnik Društva za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST a.d. je Komercijalna banka a.d. Beograd

Sedište Društva je u Kralja Petra 19, Beograd.

Osnivač

preskoči

NLB Komercijalna banka AD Beograd m.br. 07737068 je 100% vlasnik i osnivač Društva za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST AD BEOGRAD.

Broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje je 05/-33-8429/06-7 od 31.01.2008.godine.


Osnovni podaci:

NLB Komercijalna banka AD Beograd


Adresa: Svetog Save 14, 11000 Beograd
Telefon: +381 11/30 80 100
Fax: +381 11/344 13 35 i 344 23 72
SWIFT code: KOBBRSBG
REUTERS dealing code: KOMB
E-mail: kontakt.centar@nlbkb.rs
PIB: SR 100001931
Matični broj: 07737068
Šifra delatnosti: 6419
Broj računa: 908-20501-70

Nadzorni odbor

preskoči

Kratki biografski podaci o članovima Nadzornog odbora i direktoru

Tanja Ahlin – Predsednik Nadzornog odbora - je diplomirani ekonomista iz oblasti bankarstva i finansija, sa preko 31 godina iskustva u bankarstvu, finansijama i upravljanju. Poseduje licencu za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora izdatu od Udruženja Nadzornika Slovenije u okviru Privredne komore Slovenije. Poslovnu karijeru u banci započela je kao komercijalista, a karijeru je nastavila kao menadžer filijale i direktor filijale. Od 2013. godine je izvršna direktorka NLB Poslovne mreže, zadužena za retail i mikro kompanije, gde se takođe obavljaju poslovi prodaje nebankarskih usluga osiguranja i uzajamnih fondova. Takođe je stekla dodatna znanja iz oblasti osiguranja i uzajamnih fondova kao član Nadzornih odbora ćerki firmi NLB d.d. - NLB Vita i NLB Skladi u razdoblju od 2013. do 2016. godine.

Tina Lampič – Član Nadzornog odbora - diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Nakon završetka studija 2003 godine zapošljava se u NLB d.d. kao specijalista u Sektoru za praćenje trezorskih i investicionih bankarskih transakcija, a od 2007 godine preuzima rukovođenje tog organizacionog dela. Učestvovala je u raznim projektima (kao učesnik ili projekt menadžer): uvođenje Eur-a u oblasti poslovanja sa hartijama od vrednosti, promena globalnog depozitara, uvođenje poreskih obveznika u poslovanje sa hartijama od vrednosti, FATCA, T2S. Po Zakonu o tržištu finansijskih instrumenata, radila je na usklađivanju poslovanja sa hartijama od vrednosti, prenos aktivnosti upravljanja finansijskim instrumentima. Od 2014 godine zaposlena je u kompaniji NLB Skladi upravljanje promoženja, d.o.o., kao zamenik direktora Sektora za finansije i podršku poslovanju. Odgovorna je za zaštitu imovine klijenata, a od 2016. do 2021 godine bila je zamenik odgovornog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. 2022 godine učestvovala je u procesu due diligence-a u potencijalnoj prodaji kompanije.

Blaž Bračič – Član Nadzornog odbora – rođen 1981. godine, je univerzitetski diplomirani ekonomista. Tokom i neposredno nakon studija na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani sarađivao je sa Odeljenjem za statistiku, gde je bio zadužen za izvođenje tutorijala. Diplomirao je na upravljanim terminskim ugovorima i terminskim ugovorima o robama, gde se bavio efektima ovih derivata na ukupni rizik diverzifikovanog portfelja. Za svoj diplomski rad dobio je i Prešernovu nagradu. 2005. pridružio se NLB Skladi u oblasti finansijske analize i kontrole rizika. U periodu od 2006. do 2008. godine bio je zaposlen u kompaniji kao menadžer imovine, a 2009. godine preuzeo je upravljanje tada novoformiranim odeljenjem za marketing i prodaju. Ovu funkciju obavljao je kao šef odeljenja, kasnije kao direktor sektora do 2018. godine, kada je imenovan za člana Uprave kompanije. Blaž Bračič je u Upravi NLB Skladi odgovoran za individualno upravljanje imovinom klijenata, obezbeđivanje poštovanja zakona u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kontrole rizika, informacionih tehnologija, razvoja proizvoda i usluga, direktnu prodaju pravnim i velikim institucionalnim investitorima, međunarodno poslovanje i širenje poslovanja na strana tržišta, marketing, odnosima sa investitorima i odnosima s javnošću. Od juna 2020. nadalje, Blaž Bračič je takođe član Upravnog odbora Slovenačke asocijacije kompanija za upravljanje, koja je takođe punopravni član Evropske asocijacije kompanija za upravljanje (EFAMA).

Vladimir Garić – direktor Društva - diplomirani ekonomista - Ekonomski fakultet u Beogradu. Poseduje licencu brokera od 1996. godine i više od dvadesetpet godina iskustva na poslovima sa hartijama od vrednosti. Aktivno učestvovao u kreiranju i uključivanju novih tržišnih materijala na finansijsko tržište Republike Srbije. Preko petnaest godina je na upravljačkim pozicijama, a pre imenovanja na funkciju direktora Društva, obavljao je poslove direktora Ovlašćene banke – Komercijalne banke a.d. Beograd.