Ostalo

Ostalo

Prigovori

preskoči

Sve prigovore članovi fondova kojim upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondom KomBank Invest mogu slati na adresu:

KomBank INVEST a.d.
Kralja Petra 19.
11000 Beograd

Za razmatranje prigovora zadužen je direktor Društva. Rok za razmatranje i odgovor je 8 dana od dana prijema pismenog prigovora. Prigovori se mogu odnositi i na rad posrednika. Obaveštenja o prigovorima i odgovor na prigovore dostavljaju se pismenim putem na adresu podnosica prigovora.

Linkovi

preskoči

Komisija za hartje od vrednosti   
http://www.sec.gov.rs/
 
Ministarstvo finansija  
http://www.mfp.gov.rs/
 
Narodna banka Srbije
http://www.nbs.rs/internet/cirilica/index.html
 
Centralni registar HoV
http://www.crhov.rs/
 
Beogradska berza
http://www.belex.rs/

Rečnik pojmova

preskoči

Akcija – vlasnička hartija od vrednosti koja imaocu daje određena prava prema njenom izdavaocu (pravo na upravljanje – pravo glasa u skupštini izdavaoca, pravo na dividendu, pravo na deo stečajne ili likvidacione mase i druga prava utvrđena zakonom i odlukom o emisiji).

Akcionar - fizičko ili pravno lice, vlasnik akcije akcionarskog društva.

Brokersko-dilersko društvo je pravno lice koje ima dozvolu Komisije za obavljanje delatnosti posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti;

Centralni registar je akcionarsko društvo koje obavlja poslove jedinstvene evidencije o zakonitim imaocima hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i o pravima iz tih hartija, odnosno instrumenata, zatim o pravima trećih lica na hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima i o tim licima, kao i poslove kliringa i saldiranja hartija od vrednosti i kliringa i saldiranja novčanih obaveza i potraživanja nastalih po osnovu poslova sa hartijama od vrednosti i obavlja druge poslove u skladu sa ovim zakonom;

Dividenda – prihod koji ostvaruju vlasnici akcija, po osnovu dobiti izdavaoca.

Finansijski derivati su  izvedene hartije od vrednosti i predstavljaju ugovore čija vrednost zavisi od cene osnovne aktive koja je predmet ugovora (akcije, obveznice, strane valute, određena vrsta robe, berzanski indeksi i drugo).

Hartije od vrednosti su prenosivi elektronski dokumenti kojima se trguje na finansijskom tržištu i iz kojih za zakonite imaoce proizlaze prava i obaveze u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i odlukom izdavaoca o izdavanju hartija od vrednosti; Svrstavaju se u dve velike grupe-osnovne i izvedene (derivati).

Inostrane hartije od vrednosti su hartije od vrednosti čije je izdavanje odobrio nadležni organ za hartije od vrednosti u inostranstvu; inostranim hartijama od vrednosti smatraju se i hartije od vrednosti i drugi finansijski instrumenti koje izdaju domaća pravna lica u inostranstvu;

Kastodi banka je banka koja ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje poslova vođenja računa hartija od vrednosti za račun klijenata i postupanja po nalogu klijenata i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, kao i Narodna banka Srbije koja može da obavlja poslove kastodi banke bez dozvole Komisije - za hartije od vrednosti čiji su izdavaoci Republika Srbija i jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;

Kapitalni dobitak – dobit koja predstavlja pozitivnu razliku između prodajne i kupovne cene imovine, odnosno njenog dela.

Komisija za hartije od vrednosti je nezavisna i samostalna organizacija Republike Srbije koja je odgovorna za zakonito funkcionisanje tržišta hartija od vrednosti, sa ciljem zaštite investitora i obezbeđivanje pravičnosti, efikasnosti i transparentnosti tog tržišta.
Likvidnost – sposobnost izmirenja obaveza o roku dospeća.

Obveznice su dužničke hartije od vrednosti koje imaocu daju pravo na isplatu glavnice, kamate, kao i druga prava;

OECD je međunarodna organizacija koja  obuhvata 30 ekonomski razvijenih država. Članice OECD-a su Australija, Austrija, Kanada, Republika Češka, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Japan, Koreja,  Luksemburg, Meksiko, Holandija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugalija, Republika Slovačka, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države.

Organizator tržišta je pravno lice koje ima dozvolu Komisije za rad i koje obavlja poslove organizovanja trgovine hartijama od vrednosti i standardizovanim finansijskim derivatima, kao i druge poslove u skladu sa ovim zakonom;

Portfolio – kombinacija investicija u različite vrste aktive, najčešće različite vrste hartija od vrednosti u posedu investitora.

Prospekt – pravni dokument koji sadrži informacije o finansijskim izveštajima društva za upravljanje i fonda, investicionoj politici, investicionom cilju, uslovima kupovine i otkupa investicionih jedinica, i druge informacije koje koje mogu biti od pomoći potencijalnim investitorima.