Obaveštenje

03.04.2024.

Obaveštavamo Vas da je Komisija za hartije od vrednosti na svojoj sednici od 29.03.2024. donela Rešenje br. 2/5-104-527/6-24 o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave društva za upravljanje UCITS fondom Kombank Invest a.d. Beograd.

Novoimenovani član je G-dja Tina Lampič koja će u Nadzornom odboru društva zameni G-dina Vlastimira Vukovića.

Prospekti fondova su inovirani u skladu sa ovom promenom.