Obaveštenje članovima

02.02.2024.

Obaveštavamo vas da smo Prospekte, Pravila i Ključne informacije fondova pod upravljanjem Društva za upravljanje ažurirali sa datumom 31.12.2023. u skladu sa odredbama Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.