Rešenje o davanje saglasnosti na opšta akta društva za upravljanje

05.07.2016.

Dana 01.07.2016. godine Komisija za hartije od vrednosti dala je saglasnost na izmene i dopune Statuta društva za upravljanje (rešenje),
Odlukom Skupštine društva za upravljanje br. 245/2 od 15.06.2016 godine izmenjeni su članovi 1. i 17. Statuta (odluka)