Rešenje o davanje saglasnosti o imenovanju člana uprave društva za upravljanje

05.07.2016.

Dana 01.07.2016. godine Komisija za hartije od vrednosti dala je saglasnost o imenovanju članova Nadzornog odbora i direktora Društva (rešenje),
U skladu sa tim izvršene su i izmene u prospektima i skraćenim prospektima otvorenih ivesticionih fondova KomBank IN FOND KomBank NOVČANI FOND i KomBank DEVIZNI FOND.