KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.113,58651
Vrednost IJ EUR 9,50041
Neto imovina RSD 505.765.708,77
Neto imovina EUR 4.314.869,55
Na dan 11/28/2023. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.535,24575
Neto imovina 1.792.906.419,19
Na dan 11/28/2023. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.106,91588
Vrednost IJ EUR 9,44350
Neto imovina RSD 83.071.587,13
Neto imovina EUR 708.713,65
Na dan 11/28/2023. arhiva
KomBank INFOND

Pristupanje Fondu

1. Kako postati član otvorenog investicionog fonda?

Potencijalni član se prvobitno mora upoznati sa karakteristikama ulaganja u investicione fondove, zatim sa samom ponudom fonda i njegovom investicionom politikom, bliže određenom u Prospektu (Skraćenom prospektu) fonda.


2. Koja je procedura pristupanja u KOMBANK InFond?
  • Potpisivanje Ugovora o pristupanju o.i.f. KOMBANK InFond sa DZU KOMBANK INVEST
  • Željeni ulog uplatite na račun kastodi banke, koristeći instrukciju za uplatu investicionih jedinica koju dobijate zajedno sa Ugovorom o pristupanju Fondu.
  • Po izvršenju uplate na kastodi račun fonda, sedište društva dobija obaveštenje od kastodi banke o izvršenoj uplati, i obračunava broj kupljenih investicionih jedinica. Po završenom obračunu, Društvo Vam dostavlja obračun Vašeg uloga i vrednost Vaše imovine u fondu.
  • Uz obaveštenje o visini Vašeg uloga, dobićete i novu uplatnicu kojom na isti način možete uplatiti nova sredstva u izabrani fond.

3. Gde se može izvršiti pristupanje o.i.f. KOMBANK InFond?

Pristupanje i.i.f. KOMBANK InFond se može izvršiti u sedištu Društva (Makedonska 29), ali trenutno na adresi Kralja Petra 19.


4. Da li mogu da uplatim sredstva na račun Fonda bez sklapanja Ugovora?

Da bi klijent postao član Fonda potrebno je da prvo potpiše Ugovor o pristupanju o.i.f. KOMBANK InFond a zatim i da uplati novčana sredstva na račun Fonda. Ukoliko član fonda kupovinu investicionih jedinica vrši u više navrata, svaki sledeći put dovoljno je da (na osnovu instrukcije za plaćanje koju dobije), uplati sredstva na račun Fonda.


5. Da li pojedinac može ulagati u više fondova?

Da. Trenutno u ponudi KOMBANK INVEST a.d. Beograd se nalazi samo jedan fond, ali kako se budu organizovali novi fondovi, tako će se i izbor fondova povećavati, i članovi će svoja sredstva moći da raspodele po sopstvenoj želji između fondova.


6. Da li i pravna lica mogu ulagati u investicione fondove?

Da. Investitori u fond mogu biti i pravna i fizička lica (domaća i strana). Pristupnicu u ime pravnog lica može izvršiti zakoniti zastupnik ili ovlašćeno lice.


7. Da li u fond mogu ulagati i maloletna lica?

Da. Maloletnim licima je dozvoljeno ulaganje u fond. U ovom slučaju, ulogom ovog lica raspolaže roditelj, usvojitelj ili ovlašćena osoba navedena u pristupnici.©2014 Kombank INvest Beograd Powered by